Privacy verklaring 

PDF versie 07/11/2018

                                                              

Algemeen 

De Turnkring Ontvoogding Antwerpen vzw, hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe turnkring Ontvoogding met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en onze turnkring gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Turnkring Ontvoogding houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

Turnkring Ontvoogding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam club :          Turnkring Ontvoogding Antwerpen vzw.

Adres :                   Flamingostraat 35 te 2170 Merksem.

Email adres :        secretariaat@ontvoogding.be

  1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ? 

Turnkring Ontvoogding verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Welke gegevens worden verwerkt?

 Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

  1. Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

  1. Verstrekking aan derden. 

De gegevens die u aan Gymfed verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee turnkring Ontvoogding een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Gegevens worden doorgegeven aan: www.ontvoogding.be

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

  1. Minderjarigen.

Turnkring Ontvoogding verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

  1. Bewaartermijn. 

Turnkring Ontvoogding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ontvoogding verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

  1. Beveiliging van de gegevens. 

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  1. Uw rechten omtrent uw gegevens. 

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Ontvoogding heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

  1. Klachten. 

Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Gymfed.

U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  1. Wijziging privacyverklaring. 

Turnkring Ontvoogding kan de privacyverklaring steeds wijzigen

De laatste wijziging gebeurde op 7 november 2018.